Wykaz zespołów zadaniowo – problemowych

ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁÓW – wykaz zespołów i skład osobowy w roku szkolnym 2018/2019

ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE:

 1. Zespół Przedmiotów Humanistycznych – przewodnicząca- Elżbieta Pietrucha
 2. Zespół Języków Obcych – przewodnicząca  Ewa Birbach – Zandecka
 3. Zespół Przedmiotów Przyrodniczych – przewodnicząca Marta Pytko
 4. Zespół Przedmiotów Zawodowych –  Joanna Moskwa -przewodnicząca i – A.Dziadosz wiceprzewodnicząca
 5. Zespół ds. Sportu i Rekreacji- Bartosz Hałas

ZESPÓŁ DO SPRAW WYCHOWANIA I WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI UCZNIÓW

 1. Urszula Gurbisz – przewodnicząca
 2. wszyscy wychowawcy klas

ZESPÓŁ DO SPRAW  ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA  

 1. wicedyrektor: ds.kształcenia praktycznego
 2. przewodniczący  zespołów przedmiotowych
 3. informatyk

ZESPÓŁ DO SPRAW POMOCY PSYCHOLOGICZNO –  PEDAGOGICZNE

wychowawcy wszystkich klas Zespołu Szkół w Czudcu

ZESPÓŁ DO SPRAW EWALUACJI WEWNĄTRZSZKOLNEJ

 1. Piękoś Małgorzata – doradca zawodowy
 2. Krzysztof Zandecki – informatyk

ZESPÓŁ DO SPRAW POZYSKIWANIA ŚRODKÓW POMOCOWYCH

 1. Małgorzata Piękoś
 2. Joanna Moskwa
 3. Rykała Agnieszka

ZESPÓŁ DO SPRAW PROMOCJI SZKOŁY:

 1. wicedyrektor:ds.kształcenia praktycznego
 2. Bytnar Lidia
 3. Renata Żołądek
 4. + nauczyciel przedstawiciel każdego zawodu

KOMISJA REKRUTACYJNO-KWALIFIKACYJNA

1.Krzysztof Zandecki – przewodniczący

2.Agnieszka Dziadosz

3.Rykała Agnieszka

4.Wojciech Szela

KOMISJA PRAWNO- STATUTOWA:

1.Żołądek Renata

2.Pietrucha Elżbieta

3. Piękoś Małgorzata

KSIĘGA  LOSÓW ABSOLWENTÓW

Wychowawcy  absolwentów danego rocznika

OPIEKUNOWIE ORGANIZACJI:

Renata Żołądek- opiekun Samorządu Uczniowskiego

Marta Pytko- opiekunLOP 

Agnieszka Rykała — opiekun PCK

Agnieszka Dziadosz, — opiekun Caritas

Bartosz Hałas, Jacek Lenart, Wojciech Szela, — opiekun SKS

Małgorzata Piękoś – opiekun Sklepiku uczniowskiego –

 (Sklepik funkcjonuje w ramach szkolenia uczniów w zakresie biurowości, marketingu i zarządzania oraz podstaw ekonomii i przedsiębiorczości)

Jacek Lenart – opiekun Kółka Strzeleckiego –

KOMISJA WNIOSKOWA:

Elżbieta Pietrucha

Żołądek Renata

Piękoś Małgorzata

WYSTRÓJ SZKOŁY

Anna Cygan + zespół wskazany przez nauczyciela

STRONA INTERNETOWA:

 1. Lidia Bytnar
 2. Krzysztof Zandecki

FACEBOOK:

 1. Lidia Bytnar
 2. Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem Renatą Żołądek  

ADMINISTRATORZY E-DZIENNIKA

 1. Krzysztof  Zandecki –główny administrator
 2. Ryszard Wacka

OPRAWA ARTYSTYCZNA  IMPREZ SZKOLNYCH I POZASZKOLNYCH

Lidia Bytnar + zespół  nauczycieli odpowiedzialnych wg harmonogramu kalendarza imprez

ORGANIZACJA IMPREZ SZKOLNYCH I POZASZKOLNYCH :

odpowiedzialni poszczególni nauczycielewg harmonogramu kalendarza imprez

ODPOWIEDZIALNY ZA FOTODOKUMENTACJĘ Z ŻYCIA SZKOŁY

Jacek Lenart

Krzysztof Zandecki

ODPOWIEDZIALNI ZA POZOSTAŁE OBSZARY PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ :

Elżbieta Pietrucha – lider Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli

Lidia Bytnar- protokolant

Bartosz Hałas – opiekun pocztu sztandarowego

Anna Cygan – opiekun KRONIKI SZKOLNEJ

Jacek Lenart – koordynator do spraw bezpieczeństwa

Dyrektor  /wicedyrektor / Krzysztof Zandecki- arkusz organizacyjny i plan zajęć

NADZÓR PEDAGOGICZNY – Kadra Kierownicza

Wacko Ryszard – dyrektor szkoły

Tarczyńska-Obrocka Monika – wicedyrektor ds.kształcenia zawodowego i praktycznego