Wymagane dokumenty

Dokumenty wymagane od kandydata:
  • podanie o przyjęcie na dany kierunek,
  • 2 zdjęcia,
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu po szkole podstawowej,
  • zaświadczenie o przyjęciu na praktykę (dotyczy kandydatów do Branżowej Szkoły I Stopnia),
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie (dostarczają tylko kandydaci do technikum i Szkoły Branżowej I Stopnia oraz klasy mundurowej – skierowanie na badania należy pobrać w sekretariacie),
  • osoby z udokumentowanymi problemami zdrowotnymi przedstawiają orzeczenie z poradni psychologiczno – pedagogicznej,
  • zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów,.
  • http://www.zsczudec.pl/wp-content/uploads/2023/04/zalaczniki-do-rekrutacji.docx