Regulamin rekrutacji

 1. Procedury kwalifikowania kandydatów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych
  w Zespole Szkół w Czudcu w roku szkolnym 2024/2025
 

Regulamin opracowano na podstawie:

Ø      Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082),

Ø      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U.2019.1737).

Ø      Zmiana ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018.2245).

Ø      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.).

Ø      Zarządzenie Nr 1/2024 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2024 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i publicznych branżowych szkół II stopnia oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych, na rok szkolny 2024/2025 w województwie podkarpackim, załącznik nr.1, załącznik nr.2.

§ 1

Szkolna Komisja Rekrutacyjna 

1.      W Zespole Szkół w Czudcu tworzy się Szkolną Komisję Rekrutacyjną powołaną przez dyrektora szkoły w terminie do 01.03.2024 roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który odbywa się nabór.

2.      W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne szkoły wchodzi co najmniej 3 nauczycieli tej szkoły w tym:

Ø       przewodniczący,

Ø       inni nauczyciele w ilości zależnej od potrzeb postępowania rekrutacyjnego.

3.      W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:

Ø       dyrektor szkoły, w której działa komisja rekrutacyjna,

Ø       osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym do danej szkoły.

4.      Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego.

5.      Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności: 

Ø      zapewnienie warunków umożliwiających przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych (jeśli jest taka potrzeba);

Ø      sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, na podstawie zweryfikowanego wniosku, o którym mowa w art. 149  ustawy – Prawo Oświatowe.

Ø      spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym;

Ø      sporządzenie informacji o podjętych czynnościach, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo Oświatowe;

Ø      sporządzenie informacji o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach sprawdzianów, prób sprawności fizycznej, rozmowy kwalifikacyjnej lub badań uzdolnień kierunkowych (jeśli jest taka potrzeba),

Ø      sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego;

Ø      sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz sporządzenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

Ø      sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego wg wzoru 

6.      Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do szkoły lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni i godziny posiedzeń komisji.

7.      Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.

8.      Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.

9.      Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji
o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

10.  W sytuacjach szczególnych związanych ze stanami nadzwyczajnymi ogłoszonymi na terenie kraju lub województwa posiedzenie komisji może odbywać się w sposób zdalny, przy czym głosowanie powinno być przeprowadzone w sposób wykluczający ingerencję osób postronnych
i przeprowadzone w sposób zapewniający ochronę danych osobowych kandydatów i ich opiekunów.

11.  Protokoły postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego zawierają:

Ø       datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej,

Ø       imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu,

Ø       informacje o czynnościach lub rozstrzygnięciach podjętych przez komisję rekrutacyjną
w ramach przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,

Ø       liczbę uczniów przyjętych do:

§    Liceum Ogólnokształcącego,

§    Liceum Ogólnokształcącego oddział pożarniczo – ratowniczy,

§    Technikum  z podziałem na  liczbę uczniów w poszczególnych zawodach,

§    Branżowej Szkoły I Stopnia z podziałem na: liczbę uczniów w poszczególnych zawodach i liczbę uczniów wybierających język angielski lub  język niemiecki jako język oby nowożytny nauczany w szkole branżowej,

Ø       liczbę przyjętych słuchaczy do:

§         Branżowej Szkoły II Stopnia,

Ø       podpisy przewodniczącego i członków komisji rekrutacyjnej.

12.  Do protokołów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, załącza się listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych sporządzone przez komisję rekrutacyjną
w ramach przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego. 

                                                                   § 2

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów 

1.      Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają dokumenty w terminie określonym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty – § 4 terminy rekrutacji.

2.      Wymaganą dokumentację stanowią:

 

Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do: 

czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego:

Ø       podanie o przyjęcie do szkoły z wpisanym numerem PESEL(wydruk z systemu elektronicznej rekrutacji),

Ø       świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,

Ø       zaświadczenie Podkarpackiego Kuratora Oświaty o uzyskaniu tytułu finalisty konkursu wojewódzkiego,

Ø       karta zdrowia ucznia (przekazywana jest bezpośrednio przez ucznia lub opiekuna prawnego do higienistki szkolnej),

Ø       dwie fotografie (opisane na odwrocie: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania),

Ø       opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeżeli kandydat taki dokument posiada),

Ø       oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o rezygnacji z możliwości uczestnictwa ucznia
w zajęciach wychowania do życia w rodzinie,

Ø       oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku w zakresie realizacji działań związanych z promocją Szkoły,

Ø       oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o uczestnictwie uczniów w lekcjach religii/etyki organizowanych przez szkołę 

czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego oddział pożarniczo- ratowniczy

Ø       podanie o przyjęcie do szkoły z wpisanym numerem PESEL(wydruk z systemu elektronicznej rekrutacji),

Ø       świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,

Ø       zaświadczenie Podkarpackiego Kuratora Oświaty o uzyskaniu tytułu finalisty konkursu wojewódzkiego,

Ø       karta zdrowia ucznia (przekazywana jest bezpośrednio przez ucznia lub opiekuna prawnego do higienistki szkolnej),

Ø       dwie fotografie (opisane na odwrocie: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania),

Ø       opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeżeli kandydat taki dokument posiada),

Ø       oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o rezygnacji z możliwości uczestnictwa ucznia w zajęciach wychowania do życia w rodzinie,

Ø       oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku w zakresie realizacji działań związanych z promocją Szkoły,

Ø       oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o uczestnictwie uczniów w lekcjach religii/etyki organizowanych przez szkołę,

Ø       oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o braku przeciwwskazań do przeprowadzenia testu sprawności. 

pięcioletniego Technikum:

Ø       podanie o przyjęcie do szkoły z wpisanym numerem PESEL, (wydruk z systemu elektronicznej rekrutacji),

Ø       świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,

Ø       zaświadczenie Podkarpackiego Kuratora Oświaty o uzyskaniu tytułu finalisty konkursu wojewódzkiego,

Ø       karta zdrowia ucznia (przekazywana jest bezpośrednio przez ucznia lub opiekuna prawnego do higienistki szkolnej),

Ø       dwie fotografie (opisane na odwrocie: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania),

Ø       zaświadczenie (dyplom) o osiągnięciach sportowych lub artystycznych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ponadwojewódzkim.

Ø       opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeżeli kandydat taki dokument posiada),

Ø       zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (dokument skierowania podpisany przez dyrektora wydaje komisja rekrutacyjna),

Ø       oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o uczestnictwie uczniów w lekcjach religii/etyki organizowanych przez szkołę,

Ø       oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o rezygnacji z możliwości uczestnictwa ucznia
w zajęciach wychowania do życia w rodzinie,

Ø       oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku
w zakresie realizacji działań związanych z promocją Szkoły,

Ø       oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dotyczące nauki języków obcych nowożytnych,

Ø       oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o miejscu odbywania się zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

trzyletniej Branżowej Szkoły I Stopnia:

Ø       podanie o przyjęcie do szkoły z wpisanym numerem PESEL, (wydruk  z systemu elektronicznej rekrutacji),

Ø       świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,

Ø       karta zdrowia ucznia (przekazywana jest bezpośrednio przez ucznia lub opiekuna prawnego do higienistki szkolnej),

Ø       zaświadczenie Podkarpackiego Kuratora Oświaty o uzyskaniu tytułu finalisty konkursu wojewódzkiego,

Ø       dwie fotografie (opisane na odwrocie: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania),

Ø       zaświadczenie (dyplom) o osiągnięciach sportowych lub artystycznych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ponadwojewódzkim,

Ø       opinia/orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wydana w sprawie dotyczącej zdrowia, wychowania i edukacji ucznia,

Ø       zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, (dokument skierowania podpisany przez dyrektora wydaje komisja rekrutacyjna),

Ø       oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o uczestnictwie uczniów w lekcjach religii/etyki organizowanych przez szkołę,

Ø       oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o rezygnacji z możliwości uczestnictwa ucznia
w zajęciach wychowania do życia w rodzinie,

Ø       oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku
w zakresie realizacji działań związanych z promocją Szkoły,

Ø       oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dotyczące nauki języków obcych nowożytnych,

Ø       oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o miejscu odbywania się zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

Ø       oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o miejscu odbywania się praktycznej nauki zawodu (zajęć praktycznych), oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów o wyrażeniu zgody do uczęszczania do klasy wielozawodowej,

Ø       skierowanie młodocianego pracownika na naukę dokształcającą w szkole. 

dwuletniej Branżowej Szkoły II Stopnia:

Ø       podanie o przyjęcie do szkoły z wpisanym numerem PESEL,

Ø       świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej,

Ø       zaświadczenie o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I Stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II Stopnia,

Ø       dwie fotografie (opisane na odwrocie: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania),

Ø       zaświadczenie (dyplom) o osiągnięciach sportowych lub artystycznych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ponadwojewódzkim,

Ø       opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeżeli kandydat taki dokument posiada),

Ø       zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, (skierowania wydaje komisja rekrutacyjna),

Ø       oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku w zakresie realizacji działań związanych z promocją Szkoły.

 

3.      Przy składaniu wymaganej dokumentacji do wszystkich szkół na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej kandydata obowiązuje nabór drogą elektroniczną.

4.      Oryginały świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej i zaświadczenia o egzaminie ósmoklasisty kandydaci dostarczają, jako potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole w terminie określonym w § 4 – terminy rekrutacji.

5.      Branżowa Szkoła II Stopnia prowadzi nabór w formie tradycyjnej (papierowej) w sekretariacie szkoły, składanie podań według wzoru.

§ 3

Kwalifikowanie kandydatów do poszczególnych typów szkół w Zespole Szkół w Czudcu

 

1.      Podstawą zakwalifikowania kandydatów do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej jest osiągnięcie określonych przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną progów punktowych stanowiących wynik, będący sumą uzyskanych punktów.

2.      Do Liceum Ogólnokształcącego, Technikum i BS I stopnia nie będą przyjmowani kandydaci
z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej.

3.      Kandydaci z orzeczeniem o niepełnosprawności co najwyżej w stopniu lekkim mogą zostać przyjęci do Szkoły Branżowej I stopnia kształcącej w zawodach pomocniczych.

4.      Do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych przyjmuje się absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej, którzy nie ukończyli 18 roku życia.

5.      O przyjęciu uczniów powracających z zagranicy decyduje dyrektor szkoły na podstawie świadectwa wydanego przez szkołę za granicą i sumy lat nauki szkolnej ucznia.

6.      Przedmioty uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym we wszystkich typach szkół ponadpodstawowych: język polski, matematyka i dodatkowo:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 • geografia
 • historia
 • próg punktowy 70 pkt oraz ocena z zachowania co najmniej dobra.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – ODDZIAŁ POŻARNICZO – RATOWNICZY

 • język angielski
 • biologia

próg punktowy 70 pkt oraz ocena z zachowania co najmniej dobra.

TECHNIKUM

o       technik budownictwa : fizyka

o       geografia

próg punktowy 50 pkt

technik robót wykończeniowych w budownictwie:

 • geografia
 • informatyka

próg punktowy 50 pkt

technik żywienia i usług gastronomicznych:

 • geografia
 • biologia

próg punktowy 50 pkt

technik hotelarstwa:

 • geografia
 • informatyka

próg punktowy 50 pkt

technik architektury krajobrazu:

 • geografia
 • informatyka

próg punktowy 50 pkt

technik usług kelnerskich:

 • geografia
 • informatyka

próg punktowy 50 pkt

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA:

wszystkie zawody

 • język obcy
 • informatyka

próg punktowy – do wyczerpania limitu miejsc

pracownik pomocniczy obsługi hotelowej*

 • geografia
 • historia

pracowni pomocniczy gastronomii*

 • biologia
 • geografia

próg punktowy – do wyczerpania limitu miejsc 

7.      Na semestr pierwszy klasy I Branżowej Szkoły II Stopnia przyjmuje się:

a) kandydatów, którzy ukończyli Branżową Szkołę I Stopnia w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie do Branżowej Szkoły II Stopnia.

8.      Obowiązkowy kwalifikacyjny kurs zawodowy organizuje szkoła w porozumieniu z Centrum Kształcenia Zawodowego. 

9.      Forma kształcenia: dzienna, zaoczna: do wyczerpania limitu miejsc.

10.  W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek posiadania świadectwa ukończenia Branżowej Szkoły I stopnia  lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz zaświadczenie o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II stopnia niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • wymienione na świadectwie ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących: informatyka, język niemiecki
 • świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia z wyróżnieniem,

11.  Na podstawie: Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737)  ustala się co następuje:

a) Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:

 • Punkty za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej – maksymalnie 100 punktów możliwych do uzyskania.
 • Punkty za świadectwo: oceny z j. polskiego, matematyki i dwóch wybranych przedmiotów, szczególne osiągnięcia, świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem oraz aktywność społeczną – maksymalnie 100 punktów możliwych do uzyskania.
 • W przypadku kandydatów do liceum ogólnokształcącego – oddział pożarniczo – ratowniczy  dodatkowo wyniki z testu sprawności.

b) Kryteria rekrutacji:

1) do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej Liceum Ogólnokształcącego, Technikum
i Branżowej Szkoły I Stopnia (przeliczanie na punkty):

 

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Maksymalna liczba punktów

PUNKTY ZA ŚWIADECTWO w tym:

100 pkt

ocena z języka polskiego ( za ocenę celujący )

18 pkt

ocena z matematyki ( za ocenę celujący )

18 pkt

ocena z I przedmiotu ( za ocenę celujący )

18 pkt

ocena z II  przedmiotu ( za ocenę celujący )

18 pkt

szczególne osiągnięcia

18 pkt

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7pkt

aktywność społeczna w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu

3pkt

PUNKTY ZA EGZAMIN OŚMIOKLASISTY  w tym:

100 pkt

wynik z języka polskiego

100% x 0,35 = 35pkt

wynik z matematyki

100% x 0,35 = 35pkt

wynik z języka obcego nowożytnego

100% x 0,30 = 30pkt

 

w przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej za oceny wyrażone w stopniu:

a)      celującym – przyznaje się po 18 punktów;

b)      bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

c)      dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

d)      dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

e)      dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

 

w przypadku przeliczania na punkty wyników z testu sprawności dla Liceum Ogólnokształcącego oddział pożarniczo – ratowniczy:

a)      95-100- przyznaje się 18 pkt

b)      80-94- przyznaje się 17 pkt

c)      60-79- przyznaje się 14 pkt

d)      40-59- przyznaje się 8 pkt

e)      20-39- przyznaje się 2 pkt 

Dla Kandydatów, którzy zostali zwolnieni z części lub całości egzaminu ósmoklasisty, liczbę punktów za ten egzamin ustala się przeliczając na punkty oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w sposób określony w § 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737)

 

 2) na semestr 1 Branżowej Szkoły II Stopnia (przeliczanie na punkty):

 

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

Maksymalna liczba punktów

PUNKTY ZA ŚWIADECTWO w tym:

100 pkt

ocena z języka polskiego (za ocenę celujący)

18 pkt

ocena z matematyki (za ocenę celujący)

18 pkt

ocena z I przedmiotu  (za ocenę celujący)

18 pkt

ocena z II  przedmiotu  (za ocenę celujący)

18 pkt

szczególne osiągnięcia

18 pkt

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 pkt

 

w przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia za oceny wyrażone w stopniu:

a)      celującym – przyznaje się po 18 punktów;

b)      bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

c)      dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

d)      dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

e)      dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

 

12.  Zasady przyznawania punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie 

Liczba punktów

1/ uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień

·         tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

·         tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

·          tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2/ uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

·         tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

·         tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punktów,

·          tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punktów,

3/ uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

·         dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

·         dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

·         dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

·         tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

·         tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

·         tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4/ uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

·         dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  – przyznaje się 10 punktów,

·         dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  – przyznaje się 7 punktów,

·         dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  – przyznaje się 5 punktów,

·         tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  – przyznaje się 7 punktów,

·         tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  – przyznaje się 3 punktów,

·         tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  – przyznaje się 2 punktów;

5/ uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wyżej wymienione, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

·         międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

·         krajowym – przyznaje się 3 punkty,

·         wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

·         powiatowym – przyznaje się 1 punkt,

w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych  zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych , na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 

13.  O przyjęciu do szkoły będzie decydowała kolejność na liście, ustalona w oparciu o liczbę punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

14.  Kandydaci, którzy uzyskali ocenę naganną zachowania nie mogą uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym bez zgody dyrektora Zespołu Szkół w Czudcu.

15.  Do Liceum Ogólnokształcącego oddział pożarniczo-ratowniczy kwalifikowani są kandydaci z co najmniej dobrą oceną zachowania.

 

§ 4

Terminy rekrutacji 

1.       Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych: czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego,  pięcioletniego Technikum i Branżowej Szkół I Stopnia na rok szkolny 2024/2025 na terenie województwa podkarpackiego: 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

 

2

3

4

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe.

od

13.05.2024 r.

do

14.06.2024 r.

do godz. 15:00

od

24.07.2024 r.

do

26.07.2024 r.

do godz. 15:00

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

od

21.06.2024 r.

do

08.07.2024 r.

do godz. 15:00

—————-

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez

kandydata warunków poświadczanych w

oświadczeniach, w tym dokonanie przez

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do

09.07.2024 r.

do

29.07.2024 r.

4

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków  lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta(burmistrza, prezydenta) wskazanych w oświadczeniach.

do

12.07.2024 r.

do

01.08.2024 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

do

16.07.2024 r.

do godz. 12:00

do

05.08.2024 r.

do godz. 12:00

6

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowań na badania lekarskie, o których mowa w art.134 ust. 1 pkt 2,4,5 ustawy – Prawo oświatowe

od

13.05.2024 r.

do

18.07.2024 r.

od

24.07.2024 r.

do

09.08.2024 r.

7

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia

szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe: zaświadczenia lekarskiego

zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego

o braku przeciwwskazań zdrowotnych do

kierowania pojazdem.

od

16.07.2024 r.

do

18.07.2024 r.

do godz. 14:00

od

05.08.2024 r.

do

09.08.2024 r.

do godz. 14:00

8

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

19.07.2024 r.

do godz. 12:00

09.08.2024 r,

do godz. 12:00

9

Poinformowanie przez dyrektora szkoły Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

do

19.07.2024 r.

do godz. 14:00

do

09.08.2024 r.

do godz. 14:00

10

Opublikowanie przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych w województwie.

do 22.07.2024 r.

do godz. 15:00

12.08.2024 r.
do godz. 15:00

11

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 24.07.2024 r.

do 14.08.2024 r.

12

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

13

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.

14

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły.

*W sytuacjach wyjątkowych będzie ustalony dodatkowy termin testu sprawności fizycznej indywidualnie dla potrzeb kandydatów. Wyniki podawane będą na bieżąco.

 

1.       Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na pierwszy semestr klas I publicznych branżowych szkół II stopnia na rok szkolny 2024/2025 na terenie województwa podkarpackiego

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

 

2

3

4

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 27.06.2024r.

do 18.07.2024r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 28.06.2024r.

do 19.07.2024r.

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym

potwierdzonych przez wójta (burmistrza lub

prezydenta) okoliczności wskazanych

w oświadczeniach

do 03.07.2024 r.

do 24.07.2024 r.

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do

04.07.2024 r.

do godz. 12:00

do

25.07.2024 r.

do godz.12:00

5

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie

zawodowe skierowania na badanie lekarskie

kandydatowi, który dokonał wyboru kształcenia wdanym zawodzie

do

05.07.2024 r.

do

26.07.2024 r.

6

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo

kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci

przedłożenia:

W przypadku ubiegania się o przyjęcie do branżowej

szkoły II stopnia:

-oryginału świadectwa ukończenia branżowej szkoły

I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej

-zaświadczenia o zawodzie nauczanym w branżowej

szkole I stopnia lub zasadniczej szkole zawodowej

W przypadku ubiegania się do branżowej szkoły II

stopnia:

– zaświadczenia lekarskiego zawierającego

orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych

do podjęcia nauki zawodu lub odpowiednio

– orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań

zdrowotnych do kierowania pojazdami

od

04.07.2024 r.

do

11.07.2024 r.

do godz.15:00

od

25.07.2024 r.

do

01.08.2024 r.

do godz.15:00

7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

12.07.2024 r.

do godz. 12:00

02.08.2024 r.

do godz. 12:00

8

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o

sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do

17.07.2024 r.

do

07.08.2024 r.

9

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną

uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

do 3 dni od dnia wystąpienia o

sporządzenie uzasadnienia odmowy

przyjęcia

10

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

Zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy2, komisja rekrutacyjna, w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, rozpatruje w postępowaniu uzupełniającym wniosek kandydata złożony po terminie określonym powyżej, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 

§ 5

Postanowienia końcowe 

1.      Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do Zespołu Szkół w Czudcu oraz termin zakończenia postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych określony jest przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

2.      O decyzji komisji zawiadamia się kandydatów przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

3.      Protokół z postępowania rekrutacyjnego, pełny wykaz kandydatów zakwalifikowanych i tych którzy nie zostali zakwalifikowani, informacje o uzyskanych punktach przechowywane są
w szkole nie krócej niż przez 1 rok.

4.      Odwołania od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej mogą być zgłaszane dyrektorowi szkoły
w terminie określonym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

5.      Każdy uczeń realizuje 2 przedmioty w zakresie rozszerzonym.

 

 

Załączniki: 

 1. Załącznik nr 1 Wzór protokołu Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej,
 2. Załącznik nr.2 Klauzula dla uczniów i rodziców
 3. Załącznik nr 3 Oświadczenie rodzica  prawnego opiekuna o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku w zakresie realizacji działań związanych z promocją Szkoły
 4. Załacznik_nr_4 Oświadczenie rodziców  prawnych opiekunów o uczestnictwie uczniów w lekcjach religii
 5. Załacznik_nr_5 Oświadczenie rodziców  prawnych opiekunów o uczestnictwie uczniów w lekcjach wychowania do życia w rodzinie
 6. Załącznik nr 6 Oświadczenie rodziców  prawnych opiekunów o miejscu odbywania się zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 7. Załącznik nr 7 Oświadczenie rodziców  prawnych opiekunów o wyrażeniu zgody na uczęszczanie do klasy wielozawodowej
 8. Załącznik nr 8 Skierowanie młodocianego pracownika na naukę dokształcającą w szkole
 9. Załącznik nr 9 Podanie o przyjęcie słuchacza do Branżowej Szkoły II Stopnia
 10. Załącznik nr 10 Oświadczenie rodziców  prawnych opiekunów dotyczące nauki języków obcych nowożytnych
 11. Załącznik nr 11 Oświadczenie o braku przeciwwskazań do przeprowadzenia testów