Liceum Ogólnokształcące

Jesteśmy liceum stwarzającym uczniom warunki do harmonijnego kształcenia i wychowania zapewniającego rozwój kompetencji niezbędnych do radzenia sobie w życiu.

Jesteśmy szkołą z 70-letnią tradycją, szkołą, która wykształciła wiele pokoleń i wrosła w krajobraz naszej małej ojczyzny.

Stawiamy na podmiotowe traktowanie ucznia, który z pozytywnym nastawianiem patrzy na świat, wierzy w siebie i swoje możliwości.

Prowadzimy zajęcia w małych grupach, co umożliwia indywidualizację procesu kształcenia.

Liceum Ogólnokształcące przygotowuje do podjęcia dalszej nauki na wybranym kierunku studiów wyższych lub szkoły policealnej.

Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania poprzez wybór przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym w zakresie:

 • matematyka, fizyka, informatyka – pozwalającym na przygotowanie się do studiów na kierunkach technicznych, informatycznych, ekonomicznych,
 • biologia, chemia, geografia – pozwalającym na przygotowanie się do studiów na kierunkach medycznych, kultury fizycznej oraz przyrodniczych,
 • historia, wiedza o społeczeństwie – pozwalającym na przygotowanie się do studiów na kierunkach humanistycznych i prawniczych,
 • język angielski, język niemiecki – pozwalającym na przygotowanie się do studiów na kierunkach lingwistycznych.
Naszą ofertę edukacyjna poszerzamy również o możliwość nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.
Jesteśmy w trakcie nawiązywania kontaktów z innymi szkołami Unii Europejskiej w ramach projektów wymiany międzyszkolnej (Erasmus+,PNWM).

W swoich działaniach zmierzamy do określonego profilu absolwenta, który powinien:

 1. Osiągnąć następujące cele:
  • przygotować się do zdania egzaminu maturalnego,
  • odkryć i rozwinąć swoje zdolności,
  • brać aktywny udział w życiu społeczeństwa.
 2. Znać, rozumieć, stosować:
  • zasady moralne i istotę odpowiedzialności,
  • zasady dobrych obyczajów i kultury osobistej,
  • tradycje narodowe i lokalne,
  • tradycje szkolne,
  • historię i kulturę własnego narodu i regionu,
  • zasady zdrowego stylu życia wolnego od nałogów,
  • prawa i obowiązki obywatela w demokratycznym społeczeństwie,
  • zagrożenia społeczne i cywilizacyjne,
  • prawa człowieka,
  • wiadomości określone podstawą programową.
 3. Posiadać umiejętności:
  • organizowania własnej pracy,
  • dyskutowania i bronienia własnych racji,
  • podejmowania dojrzałych decyzji,
  • dostrzegania potrzeb innych ludzi,
  • poruszania się w zinformatyzowanym społeczeństwie.

Po ukończeniu szkoły absolwent powinien nadal szanować tradycję szkolną, darzyć szacunkiem swoich wychowawców i nauczycieli, być pomocnym dla innych uczniów i absolwentów tej szkoły, wyrażać się z godnością o miejscu i ludziach, którzy pracowali nad jego kształceniem i wychowaniem.