Liceum Ogólnokształcące

Jesteśmy liceum stwarzającym uczniom warunki do harmonijnego kształcenia i wychowania zapewniającego rozwój kompetencji niezbędnych do radzenia sobie w życiu.

Jesteśmy szkołą z 80-letnią tradycją, szkołą, która wykształciła wiele pokoleń i wrosła w krajobraz naszej małej ojczyzny.

Stawiamy na podmiotowe traktowanie ucznia, który z pozytywnym nastawianiem patrzy na świat, wierzy w siebie i swoje możliwości.

Prowadzimy zajęcia w małych grupach, co umożliwia indywidualizację procesu kształcenia.

Liceum Ogólnokształcące przygotowuje do podjęcia dalszej nauki na wybranym kierunku studiów wyższych lub szkoły policealnej.

Nowością jest innowacja pedagogiczna. Oddział mundurowy strażacko- ratowniczy.

Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania poprzez wybór przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym w zakresie:

 • matematyka, fizyka, informatyka – pozwalającym na przygotowanie się do studiów na kierunkach technicznych, informatycznych, ekonomicznych,
 • biologia, chemia, geografia – pozwalającym na przygotowanie się do studiów na kierunkach medycznych, kultury fizycznej oraz przyrodniczych,
 • historia, wiedza o społeczeństwie – pozwalającym na przygotowanie się do studiów na kierunkach humanistycznych i prawniczych,
 • język angielski, język niemiecki – pozwalającym na przygotowanie się do studiów na kierunkach lingwistycznych.
Naszą ofertę edukacyjna poszerzamy również o możliwość nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.
Jesteśmy w trakcie nawiązywania kontaktów z innymi szkołami Unii Europejskiej w ramach projektów wymiany międzyszkolnej (Erasmus+,PNWM).

W swoich działaniach zmierzamy do określonego profilu absolwenta, który powinien:

 1. Osiągnąć następujące cele:
  • przygotować się do zdania egzaminu maturalnego,
  • odkryć i rozwinąć swoje zdolności,
  • brać aktywny udział w życiu społeczeństwa.
 2. Znać, rozumieć, stosować:
  • zasady moralne i istotę odpowiedzialności,
  • zasady dobrych obyczajów i kultury osobistej,
  • tradycje narodowe i lokalne,
  • tradycje szkolne,
  • historię i kulturę własnego narodu i regionu,
  • zasady zdrowego stylu życia wolnego od nałogów,
  • prawa i obowiązki obywatela w demokratycznym społeczeństwie,
  • zagrożenia społeczne i cywilizacyjne,
  • prawa człowieka,
  • wiadomości określone podstawą programową.
 3. Posiadać umiejętności:
  • organizowania własnej pracy,
  • dyskutowania i bronienia własnych racji,
  • podejmowania dojrzałych decyzji,
  • dostrzegania potrzeb innych ludzi,
  • poruszania się w zinformatyzowanym społeczeństwie.

Po ukończeniu szkoły absolwent powinien nadal szanować tradycję szkolną, darzyć szacunkiem swoich wychowawców i nauczycieli, być pomocnym dla innych uczniów i absolwentów tej szkoły, wyrażać się z godnością o miejscu i ludziach, którzy pracowali nad jego kształceniem i wychowaniem.