Misja Szkoły

Szkoła przyjazna młodzieży,
otwarta na potrzeby środowiska,
szanująca tradycje,
wszechstronnie kształcąca,
uwzględniająca indywidualne cechy uczniów.
Przygotowująca do życia w społeczeństwie w oparciu o zasady humanizmu, demokracji, sprawiedliwości, tolerancji i solidarności.