Egzaminy zawodowe

 

Egzamin zawodowy składa się z dwóch części:

  • Pisemnyna zdanie części pisemnej zawsze jest dokładnie 1 godzina. W tym czasie trzeba rozwiązać test złożony z 40 pytań. Ważne, że każde pytanie ma tylko jedną poprawną odpowiedź! Próg zdawalności to co najmniej 50% punktów (czyli trzeba poprawnie odpowiedzieć na przynajmniej 20 pytań)

 

  • Praktycznyna zdanie części praktycznej komisja przeznacza 120-240 minut (limit zależy od kwalifikacji zawodowej). Do zdania części praktycznej trzeba uzyskać przynajmniej 75% punktów.

Informacje dotyczące Egzaminu Zawodowego

 

https://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20190829120704482

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/o-egzaminie/

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/informatory-wyposazenie-osrodkow/informatory/

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/jawne-zadania-egzaminacyjne-czesc-praktyczna

 

 

Nauka w technikum trwa obecnie pięć lat. W jej trakcie uczeń jest przygotowywany do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Istotną rolę odgrywa kształcenie zawodowe (teoretyczne i praktyczne). W ciągu pięciu lat, uczeń zdaje egzaminy z dwóch kwalifikacji, a po ich zdaniu uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, przewidziany dla danego zawodu.

 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 343404

 

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

 

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 

CELE KSZTAŁCENIA

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań:

a) oceniania jakości produktów,

b) przechowywania żywności,

c) obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy,

d) obsługi sprzętu gastronomicznego,

e) przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów,

f) wydawania dań;

2) w zakresie kwalifikacji HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych:

a) oceniania jakości żywności,

b) planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia,

c) organizowania żywienia w produkcji gastronomicznej,

d) wykonywania usług gastronomicznych,

e) ekspedycji potraw i napojów.

 

 

TECHNIK HOTELARSTWA 422402

 

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

 

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

HGT.06. Realizacja usług w recepcji

 

CELE KSZTAŁCENIA

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie:

a) utrzymywania czystości i porządku w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie,

b) przygotowywania i podawania śniadań,

c) organizowania usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;

2) w zakresie kwalifikacji HGT.06. Realizacja usług w recepcji:

a) rezerwacji usług hotelarskich,

b) obsługi gości w recepcji.

 

 

TECHNIK BUDOWNICTWA 311204

 

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

 

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

 

CELE KSZTAŁCENIA

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik budownictwa powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich:

a) wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych,

b) wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych,

c) wykonywania i naprawa tynków wewnętrznych i zewnętrznych,

d) wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych;

2) w zakresie kwalifikacji BUD.14.Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów:

a) organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,

b) organizowania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego,

c) organizowania i kontrolowania budowlanych robót wykończeniowych,

d) organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej

sprawności technicznej,

e) sporządzania kosztorysów robót budowlanych.

 

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 311219

 

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

 

BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie

 

CELE KSZTAŁCENIA

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik robót wykończeniowych
w budownictwie powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych
i wykończeniowych:

a) montowania systemów suchej zabudowy,

b) wykonywania robót malarskich,

c) wykonywania robót tapeciarskich,

d) wykonywania robót posadzkarskich,

e) wykonywania robót okładzinowych;

2) w zakresie kwalifikacji BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie:

a) organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,

b) koordynowania prac związanych z wykonywaniem robót wykończeniowych w budownictwie,

c) organizowania i kontrolowania robót wykończeniowych prowadzonych w obiektach budowlanych,

d) sporządzania kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie.

 

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 314202

 

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

 

OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.

 

CELE KSZTAŁCENIA

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik architektury krajobrazu powinien być

przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu:

a) dobierania roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu,

b) opracowywania projektów roślinnych w obiektach architektury krajobrazu,

c) urządzania i pielęgnowania roślinnych obiektów architektury krajobrazu;

2) w zakresie kwalifikacji OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu:

a) dobierania obiektów małej architektury krajobrazu do terenów zieleni,

b) opracowywania projektów obiektów małej architektury krajobrazu,

c) budowania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu.