Wyprawka szkolna

Uwaga uczniowie klas pierwszych !

Rusza nabór wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna 2012”. Zasady przyznawania pomocy reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. z 2012 r., poz.706).

Pomoc kierowana jest między innymi do:

  • uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2012/2013 (uczniowie klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych tj. zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum) pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 351 zł netto,
  • uczniów ww. klas niespełniających kryterium dochodowego, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, np.: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, alkoholizmu, narkomanii, zdarzenia losowego lub sytuacji kryzysowej,
  • wszystkich uczniów posiadających aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez PPP ze względu na słabe widzenie, niesłyszenie, upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim lub niepełnosprawność sprzężoną, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Wypełnione wnioski należy składać w terminie najpóźniej 3.09.2012 r. do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, do wniosku zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną.